Informatie

Als je wilt starten met rijlessen in Weert zijn er een aantal belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden. In deze FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over rijscholen in Weert, zoals wat de kosten zijn van rijbewijzen in de gemeente Weert en omgeving, en andere veelgestelde vragen over autorijden in Nederland. Zo kun je goed voorbereid aan je rijopleiding in Weert beginnen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Kan ik mijn rijbewijs halen als ik net in Nederland woon?

Op het moment van aanvragen moet u in Nederland woonachtig zijn. Daarbij moet u al 185 dagen in Nederland woonachtig zijn geweest in het voorafgaande jaar, gerekend vanaf de aanvraagdatum. Ook volstaat het als u tenminste zes maanden staat ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs of andere school voor middelbaar, voortgezet of hoger onderwijs. Tot slot mag u maximaal 4 jaren buiten Nederland hebben verbleven, mits u wel een periode van 10 jaar onafgebroken in Nederland heeft gewoond. In dat geval hoeft u dus niet eerst 184 dagen in Nederland te verblijven.


Wat kost een nieuw rijbewijs?

De kosten hiervan verschillen per gemeente. Dit kunt u zodoende navragen bij uw gemeente.


Moet ik ook een Nederlandse nationaliteit hebben om een Nederlands rijbewijs te verkrijgen?

Nee, dit hoeft niet. U moet wel ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente als ingezetene. Daarnaast moet u in het bezit zijn van een Nederlandse of EU-nationaliteit of in het bezit zijn van een van de volgende verblijfsvergunningen:

 • Type I: regulier bepaalde tijd

 • Type II: regulier onbepaalde tijd

 • Type III: asiel bepaalde tijd

 • Type IV: asiel onbepaalde tijd type EU/EER, gemeenschapsonderdaan


Wat gebeurt er als mijn rijbewijs in het buitenland wordt ingenomen?

Iedereen van 18 jaar of ouder die voor het eerst zijn rijbewijs haalt is 5 jaar beginnend bestuurder, dit heet dan ook een beginnersrijbewijs. Dit geldt ook voor 17-jarigen die voor 6 juni 2012 hun rijbewijs B hebben gehaald. Voor 16-jarigen en 17-jarigen is de termijn 7 jaar nadat zij hun eerste rijbewijs hebben gehaald. Hebt u binnen 5 jaar 3 strafpunten gekregen, dan moet u uw rijbewijs inleveren bij de politie. Vervolgens moet u een rijvaardigheidsonderzoek doen bij het CBR. Het puntenrijbewijs geldt voor iedereen: zowel ervaren bestuurders als beginners. Ook voor deelnemers aan 2toDrive, waarbij vanaf 17-jarige onder begeleiding een auto mag worden bestuurd, geldt dit puntenrijbewijs. Het is ingevoerd om rijden onder invloed tegen te gaan.Als u binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden met teveel alcohol op, bent u uw rijbewijs kwijt. Bij de 2e overtreding moet het alcoholgehalte meer dan 1,3 promille zijn. Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard, mag u niet meer rijden. Na de periode van rijontzegging moet u opnieuw rijexamen doen om een rijbewijs te halen.


Aan welke eisen moet een coach voldoen?

Een coach:

 • Moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B)

 • Moet minimaal 27 jaar oud zijn

 • Mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad

 • Mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;

 • Mag in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;

 • Mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;

 • Moet een geldig rijbewijs kunnen tonen


Wanneer kan ik mijn begeleiderspas aanvragen?

Je begeleiderspas kun je aanvragen vanaf 16,5 jaar. Je begeleiderspas is niet verplicht tijdens je theorie-examen, tussentijdse toets of praktijkexamen. Het aanvragen van een begeleiderspas duurt ongeveer 10 werkdagen, dus vraag ‘m op tijd aan. Je moet je begeleiderspas aangevraagd hebben voordat je het rijbewijs kunt aanvragen bij het gemeentehuis. De begeleiderspas moet je altijd bij je dragen als je met je coach de weg op gaat, net als je rijbewijs.


Mag ik ook in het buitenland rijden als ik 17 ben?

Nee, het rijbewijs dat je als 17-jarige voor het experiment 2toDrive in Nederland haalt, is niet geldig in het buitenland.


Vanaf wanneer mag ik in andere landen dan in Nederland rijden?

In Europese wetgeving is namelijk geregeld dat je alleen na je 18e verjaardag een rijbewijs mag halen. Ieder land afzonderlijk mag in eigen land eerder rijbewijzen afgeven. Dit rijbewijs is dan alleen in eigen land geldig. Met het rijbewijs dat je op je 17e voor 2toDrive hebt gehaald, mag je daarom pas vanaf 18 jaar ook buiten Nederland rijden.


Is het mogelijk om individueel theorie examen te doen?

Ja, dat is mogelijk. Dit kan je bij het CBR opvragen en je betaald een ander tarief dan de klassicaal examen.


If you want to start with driving lessons in Weert, there are a number of important things that you should take into account. In this FAQ you will find answers to frequently asked questions about driving schools in Weert, such as what the costs are of driving licenses in Weert municipality and surrounding, and other frequently asked questions about driving in The Netherlands. This way you can start your driving course well prepared.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

About Driving in The Netherlands

Can I get my driver's license if I just moved to the Netherlands?

You must be resident in the Netherlands at the time of application and have lived in the Netherlands for 185 days in the previous year, calculated from the date of application. It is also sufficient if you have been registered for at least six months at a university, secondary, secondary or higher vocational education or another school for secondary, secondary or higher education located in the Netherlands. Finally, you may have resided outside the Netherlands for a maximum of 4 years, provided you have lived in the Netherlands for an uninterrupted period of 10 years. In that case, you do not have to stay in the Netherlands for 184 days.


How much does a driving license cost?

The costs of this differ per municipality. You can inquire about this with your municipality.


Do I also need to have a Dutch nationality to obtain a Dutch driving license?

No, you don't have to be a Dutch citizen to obtain a driving license. You must be registered in the Municipal Personal Records Database (GBA) of the municipality as a resident. In addition, you must be in possession of a Dutch or EU nationality or in possession of one of the following residence permits:

 • Type I: regular fixed time

 • Type II: regular indefinite period

 • Type III: temporary asylum

 • Type IV: indefinite asylum type EU/EEA, Community National


What happened if my driving license is confiscated abroad?

The driving license will then be returned to the Netherlands, where you will normally receive the driving license back. You should not immediately apply for a new driving license in the Netherlands, because it will be declared invalid later. This happens if the RDW finds out that the driving license has been confiscated abroad. It is therefore better to wait until you get your driving license again.


What is the difference between a points driver's license and a beginner's license?

Anyone aged 18 or older who gets his driver's license for the first time is a 5 year novice driver, which is why this is called a beginner's license. This also applies to 17-year-olds who obtained their B driving license before 6 June 2012. For 16-year-olds and 17-year-olds, the term is 7 years after they have obtained their first driving licence. If you have received 3 penalty points within 5 years, you must hand in your driving license to the police. Then you have to do a driving test at the CBR. The points driving license applies to everyone: both experienced drivers and beginners. This points driving license also applies to participants in 2toDrive, where a car may be driven under supervision from the age of 17. It was introduced to prevent drunk driving. If you are convicted twice within 5 years for driving with too much alcohol, you will lose your driving licence. In the 2nd violation, the alcohol content must be more than 1.3 per mille. If your driver's license has been declared invalid, you will no longer be allowed to drive. After the driving ban period, you must retake your driving test in order to obtain a driving licence.


What requirements must a driving coach meet?

 • A driving coach must have a passenger car license for at least 5 years (driving license B)

 • A driving coach must be at least 27 years old

 • He/she must not have had any criminal convictions for traffic violations in the four years prior to the application

 • A driving coach must not have had any alcohol or behavioral courses in the four years prior to the application;

 • He/she must not have been subject to any tests into driving ability or fitness to drive by the CBR in the four years prior to the application;

 • A driving coach must not be under the influence of alcohol, drugs or medication while accompanying;

 • He/she must be able to show a valid driver's license


When can I apply for my driving companion pass?

You can apply for your companion pass from the age of 16.5. Your supervisor card is not required during your theory exam, interim test or practical exam. Applying for a companion pass takes about 10 working days, so apply in good time. You must have applied for your companion pass before you can apply for a driving license at the town hall. You must always carry the companion pass with you when you go on the road with your coach, just like your driver's license.


Can I also drive outside of The Netherlands when I am 17?

No, the driving license that you obtain as a 17-year-old for the 2toDrive experiment in the Netherlands is not valid abroad.


When can I start driving outside The Netherlands?

European legislation stipulates that you may only obtain a driving license after your 18th birthday. Each country individually may issue driving licenses earlier in its own country. This driving license is then only valid in your own country. With the driving license that you obtained for 2toDrive when you were 17, you are therefore only allowed to drive outside the Netherlands from the age of 18.


Is it possible to take an individual theory exam?

Yes that is possible. You can request this from the CBR and you pay a different rate than the class exam